Príď sa pozrieť do nášho showroomu. Viac info >>

Podmienky spracúvania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prostredníctvom tohto dokumentu plní svoje zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), v zmysle ktorého je pri získavaní osobných údajov povinný poskytnúť dotknutej osobe zákonom stanovené informácie. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje je obchodná spoločnosť Aquamat, s.r.o. so sídlom Brezová 8, 960 01 Zvolen IČO: 36042234, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 6502/S. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: obchod@aqt.sk, +421 904 588 993.

2. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti neustanovil zástupcu prevádzkovateľa ani zodpovednú osobu.

3. Osobné údaje budú spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje budú spracúvané na marketingové účely spočívajúce v informovaní o produktoch a službách prevádzkovateľa, o zľavách na produkty a služby prevádzkovateľa a o pripravovaných akciách a súťažiach.

4. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva služby ďalších subjektov, ktoré sa na účely ochrany osobných údajov považujú za príjemcov. Databáza osobných údajov je prevádzkovaná na serveri tretej strany – spoločnosti Shoptet s.r.o. so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, zapísaná v Rejstříkový soud v Praze, Spisová značka: C 154209. Prevádzkovateľ zároveň využíva služby aplikácie MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp).

5. Osobné údaje nie sú spracúvané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

6. Prevádzkovateľ pri využívaní služby MailChimp realizuje prenos osobných údajov do tretej krajiny – Spojené štáty americké. Spoločnosť MailChimp bola certifikovaná v režime Privacy Shield. Táto krajina teda poskytuje primerané záruky ochrany. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

7. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nepredstavuje pre dotknutú osobu žiadne nežiaduce právne účinky. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba nebude informovaná o produktoch a službách prevádzkovateľa, o zľavách na produkty a služby prevádzkovateľa a o pripravovaných akciách a súťažiach, a to najmä prostredníctvom zasielaného newslettera.

8. Prevádzkovateľ zároveň poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie o jej právach, ktorých uplatnenie je možné realizovať za splnenia podmienok stanovených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  1. Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
  2. Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené Zákonom.
  3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené Zákonom.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených Zákonom obmedzil spracúvanie osobných údajov
  5. Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na Zákonom uvedenom základe.
  6. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia Zákonom stanovených podmienok
  7. Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  8. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
  9. Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov

9. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že prostredníctvom osobných údajov, ktorých spracúvanie je realizované na základe udeleného súhlasu, nebude vykonávať automatizované rozhodovanie, ani profilovanie.

10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude mať prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.